Skip to content

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotyczący przetwarzania danych osobowych przez Ergy sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ergy sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email [email protected], lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rozważaną współpracą, podpisanymi umowami lub w celu zapewnienia obrotu prawnego m.in. poprzez kontakt służbowy z personelem, członkami reprezentacji oraz współpracownikami partnerów biznesowych i kontrahentów Administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust 1 lit. b, lit. c oraz lit. f RODO, w tym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wypełnienia obowiązków prawnych.

3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko lub pełniona funkcja, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, nr fax, miejsce wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia, nr PESEL – w przypadku pełnomocnictw.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane lub przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej ich przetwarzania, w szczególności przez okres współpracy, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne, pracownicy, współpracownicy, profesjonalni doradcy, ubezpieczyciele, banki oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie zawartych umów.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie (w uzasadnionych przypadkach i zakresie) do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Informujemy także o przysługującym prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.